OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

 

USLOVI KORIŠĆANJA

Datum: 20.06.2022. godine 


 

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na prodaju koju organizuje TIJANA NEDELJKOVIĆ PR LILIA BOOKS, matični broj: 66208141 (u daljem tekstu: Lilia Books) putem internet stranice https:// www.lilia.rs.

 

Uslovi korišćenja i prodaje definišu opšte uslove, pojedinačna prava i obaveze i način kupovine i  čine pravno obavezujući Ugovor između Lilia Books kao Prodavca sa jedne strane i Vas kao Kupca sa druge strane.

 

Kupovinom potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni da stupite u ovaj ugovorni odnos. Ugovor se smatra zaključenim u trenutku prijema porudžbine na server Prodavca. 

 

OSNOVNE ODREBE 

 

Lilia Books viši prodaju personalizovanih knjiga putem internet stranice https:// www.lilia.rs, što u smislu člana 17. stav 2. Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) predstavlja elektronsku trgovinu kao vid daljinske trgovine koja se ostvaruje na način da se roba nudi, naručuje i prodaje putem interneta.

 

Personalizovane knjige su unikatne i napravljene su specijalno za Kupca. 

 NAČIN KUPOVINE 

Kupovinu personalizovanih knjiga putem sajta https:// www.lilia.rs mogu vršiti svi korisnici sajta praćenjem sledećih koraka: 

1. Izbor knjige.

 

2. Personalizacija

U delu personalizacija potrebno je uneti tražene podatke za personalizaciju knjige i to: ime, boja i oblik kose, boja očiju, sa ili bez naočara, izabrati odelo i sl. Knjige su dvojezične.

4. Način plaćanja.

 

U delu način plaćanja prihvata se način plaćanja pouzećem. 

 

5. Isporuka 

 

U delu isporuka vrši se unos podataka za isporuku – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail. 

 

6. Porudžbina/ Potvrda porudžbine 

Kada izvrši porudžbinu na ovoj Internet prodavnici , Kupac izjavljuje da ima više od 18 godina. 

Nakon izvršene porudžbine Lilia Books vrši potvrdu porudžbine dostavljanjem obaveštenja o potvrdi porudžbine na mejl Kupca. 

ODUSTANAK OD UGOVRA

Nakon poručivanja Kupac može u roku od tri sata, računajući od trenutka poručivanja, odustati od porudžbine/ugovora, dostavljanjem mejla obaveštenja na adresu info@lilia.rs , sa naznokom broja porudžbine od koje se odustaje. 

Nakon isteka gore navedenog roka, Kupac nema pravo na odustanak od ugovora a imajući u vidu da se radi o isporuci knjiga koje su proizvedene prema posebnim zahtevima kupca, odnosno o knjigama koje su jasno personalizovane, što dalje znači da kupovina putem sajta https:// www.lilia.rs ne može biti otkazana ili izmenjena u smislu  člana 36. stav 1 tačka 3), a u vezi sa članom 27. Zakona o zaštiti potrošača. ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021). 

U skladu sa odredbama 26.stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 88/2021) kupac izričito izjavljuje da je obavešten da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora.

NAČIN PLAĆANJA

Kupac plaćanje može izvršiti putem pouzeća, prilikom preuzimanja proizvoda. Rok za isporuku računa se od trenutka prijema potvrde o porudžbini. 

ISPORUKA 

Isporuka se vrši putem kurirske službe i isporuka je BESPLATNA, odnosno troškove isporuke snosi Prodavac. Knjiga će biti dostavljena kurirskoj službi u roku od 10 dana od dana prijema potvrde o porudžbini ili potvrde o plaćanju kod plaćanja putem opšte uplatnice. 

Dalji rok isporuke zavisi od kurirske službe i Lilia Books ne odgovara za kašnjenje u isporuci usled kašnjenja isporuke od strane kurirske službe. 

FISKALNI RAČUN

Kupac je saglasan da elektronski račun dobije u zasebnom e-mailu na adresu koja je uneta prilikom kupovine. Takođe, račun će biti isporučen kupcu zajedno sa poručenom pošiljkom. 

REKLAMACIJA 

Kupac je u obavezi da po prijemu pošiljke, u prisustvu Kurira, proveri ispravnost i saobraznost proizvoda. 

Kupac može da izjavi reklamaciju Lilia Books radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasniku RS, br. 88/2021), kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Kupac može da izjavi reklamaciju pisanim putem, poštom ili elektronskim putem na reklamacionom obrascu, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. 

Lilia Books će u slučaju podnošenja reklamacije, elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije.

Lilia Books  vodi evidenciju  o primljenim reklamacijama u elektronskom obliku i ista sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje o reklamaciji.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor, odnosno predlog rešavanja reklamacije Lilia Books, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se Kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Lilia Books.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

Lilia Books, se obavezuje da će čuvati privatnost Kupca. Lilia Books prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima kao i podatke koji su neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Više informacija o obradi i čuvanju podataka možete naći u Politici privatnosti Lilia Books. 

Kupci imaju mogućnost izbora da li žele da budu na mailing listi Lilia Boos koja se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. 

Kupac prihvata da lični podaci mogu biti elektronski obrađeni od strane Lilia Books . U skladu s pravnim odredbama, korisnik prihvata da se njegovi podaci proslede partnerskim firmama (kompanijama kćerkama, kurirskim službama, ovlašćenoj štampariji i sl.).  

Kupci su saglasni da se sve dostavljene fotografije ili fotografije objavljene na društvenim mrežama kupaca na kojima je „tagovan“ Lilia Books, Lilia Books može objavljivati na svojim društvenim mrežama i sajtu. 

Naša politika privatnosti detaljno objašnjava kako Lilia Books obrađuje i štiti lične podatke koje čuva, i opisuje tehničke i organizacione mere koje se primenjuju u cilju održavanja bezbednosti, poverljivosti i integriteta takvih podataka.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https:// www.lilia.rs predstavlja intelektualnu svojinu Lilia Books ili trećih lica od kojih je Lilia Books dobila saglasnost za korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https:// www.lilia.rs u komercijalne bez izričite saglasnosti Lilia Books. 

NADLEŽNO PRAVO

Uslovi korišćenja i prodaje su  regulisani u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Za sve sporove koji ne mogu biti rešeni sporazumom, nadležan je sud u Republici Srbiji u Beogradu. 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude smatrana nezakonitom, nevažećom, ništavom ili neizvršivom, u celini ili delimično, od strane bilo kog nadležnog suda, ostatak uslova i odredbi navedenih u ovom Ugovoru ostaće na punoj snazi i dejstvu, i ni na koji način neće biti izmenjeni, narušeni ili poništeni. Takva nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodljiva odredba ili uslov, ili njen deo smatraće se izmenjenim u meri koja je potrebna da bi se učinila primenljivom; u suprotnom, biće odvojena od ovog Ugovora, koji će nastaviti sa punom snagom i dejstvom i biti obavezujući za Ugovorne strane.

 

Naslovi odeljaka sadržani u ovom Ugovoru služe samo u referentne svrhe i neće uticati na značenje ili tumačenje ovog Ugovora.

 

Svaka promena/ dopuna ili izmena ovog Ugovora stupiće na snagu na dan kada je promena objavljena na sajtu. 

 

Datum poslednjeg ažuriranja ovog Ugovora je naveden na vrhu ovog dokumenta.